Επιδεικτικές Παρεμβάσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην Άνδρο

Ορισμός

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) όπως ορίζει η Οδηγία 2001/77/ΕΚ είναι οι μη ορυκτές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δηλαδή η αιολική, η ηλιακή και η γεωθερμική ενέργεια, η ενέργεια κυμάτων, η παλιρροϊκή ενέργεια, η υδραυλική ενέργεια, τα αέρια τα εκλυόμενα από χώρους υγειονομικής ταφής, από εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού και τα βιοαέρια. Οι ΑΠΕ ανανεώνονται μέσω του κύκλου της φύσης και θεωρούνται πρακτικά ανεξάντλητες. Ο ήλιος, ο άνεμος, τα νερά των ποταμών αλλά και της θάλασσας , οι οργανικές ύλες όπως το ξύλο και ακόμη τα απορρίμματα οικιακής, δασικής και αγροτικής προέλευσης, που υπάρχουν σε αφθονία στο φυσικό μας περιβάλλον και πρακτικά δε εξαντλούνται ποτέ αποτελούν καθαρές ενεργειακές πρώτες ύλες που μπορεί να τις χρησιμοποιήσει ο άνθρωπός (και το έκανε από αρχαιοτάτων χρόνων, μέχρι μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα, οπότε και στράφηκε στην εντατική χρήση του άνθρακα και των υδρογονανθράκων) χωρίς να δημιουργεί προβλήματα στο περιβάλλον.

Σε πολλές χώρες, ήδη οι ΑΠΕ αποτελούν μία σημαντική εγχώρια πηγή ενέργειας συνεισφέροντας σημαντικά στο ενεργειακό τους ισοζύγιο, συμβάλλοντας στη μείωση της εξάρτησης από το ακριβό, εισαγόμενο και ρυπογόνο άνθρακα και τους υδρογονάνθρακες αλλά και στην ενίσχυση της ασφάλειας του ενεργειακού τους εφοδιασμο. Η Ελλάδα διαθέτει αξιόλογο δυναμικό ΑΠΕ, οι οποίες μπορούν να προσφέρουν μια πραγματική εναλλακτική λύση για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών.