Επιδεικτικές Παρεμβάσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην Άνδρο

Περί τίνος Πρόκειται;

Ο Σχεδιασμός του Έργου

Για την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου σχεδιάστηκαν και επιλέχθηκαν οι πλέον ώριμες παρεμβάσεις, που συμβάλουν στην επίτευξη του στόχου με τον πιο οικονομικό τρόπο, ενώ χρησιμοποιήθηκαν για την μελέτη των παρεμβάσεων, τα πλέον σύγχρονα εργαλεία που εξασφάλισαν την ακρίβεια των υπολογισμών για τον προσδιορισμό των στόχων. Για τις παρεμβάσεις προδιαγράφηκαν τα κατάλληλα υλικά και κατασκευές με κατάλληλες λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές.

Το έργο σχεδιάστηκε με τρόπο ώστε να αναβαθμίσει την αισθητική του νησιού και να αναδείξει την φυσιογνωμία και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, μετατρέποντας το σε πυρήνα δημιουργίας, αξιοσύνης και ανάπτυξης, ενώ παράλληλα θα επιφέρει σημαντική εξοικονόμηση πόρων στο Δήμο!

Επιλέχθηκε η ενεργειακή αναβάθμιση «κρίσιμων και πολυσύχναστων σημείων» με άμεση και έμμεση επίδραση στους πολίτες / επισκέπτες / τουρίστες, οι οποίοι αποτελούν την κρισιμότερη ομάδα επιρροής για την δημιουργία μίας ουσιαστικής ενεργειακής και περιβαλλοντικής συνείδησης!

Σε συνδυασμό με το σχεδιασμό των δράσεων δημοσιότητας / ενημέρωσης / εκπαίδευσης και το διαχωρισμό τους σε επιμέρους ενότητες – στόχους, το έργο αναμένεται να έχει τα μέγιστα αποτελέσματα σχετικά με την επιδεικτικότητα του έργου!

Η Ταυτότητα του Έργου

Η Πράξη «Επιδεικτικές Παρεμβάσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στο Νησί της Άνδρου» χρηματοδοτείται από  το Πρόγραμμα Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ-ΕΟΧ) και της Ενότητας GR  - 03 «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας».

Η Πράξη εντάχθηκε στο πρόγραμμα με βάση την απόφαση Ένταξης (με αριθμό πρωτοκόλλου Υ.Π. 353/11.08.2015)  από τον (τότε) Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, της  Πράξης  καθώς και την τροποποίηση της Απόφασης ένταξης (με αριθμό  πρωτοκόλλου ΧΜ- ΕΟΧ 269/08.06.2016).

Ο συνολικός προϋπολογισμός ‘ένταξης της Πράξης ανέρχεται σε 914.449.86 ευρώ!

Η Πράξη του Δήμου Άνδρου αποτελείται από τα παρακάτω Υπό – Έργα:
  1. Προμήθεια και εγκατάσταση α) Αυτόνομου Φ/Β Σύστηματος 50 KWp στo χώρο του Βιολογικού Καθαρισμού στο Κορθί Άνδρου, β) Αυτόνομων Φωτιστικών Σωμάτων με Φ/Β διάσπαρτα στη Χώρα της Άνδρου.
  2. Προμήθεια και εγκατάσταση α) ηλεκτρικών οχημάτων και β) συστήματος  (αστικού εξοπλισμού) για την τροφοδοσία των οχημάτων με χρήση ηλιακής ενέργειας στην «κοινότητα» Άνδρου
  3. Προμήθεια και Εγκατάσταση Μετρητικού Εξοπλισμού για ην παρακολούθηση των Αποτελεσμάτων της Πράξης
  4. Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης για την επιστημονική παρακολούθηση, την εκπαίδευση τη διάχυση και την ευαισθητοποίηση των αποτελεσμάτων
  5. Διμερείς Σχέσεις του Δήμου Άνδρου με Δότριες Χώρες για θέματα ΑΠΕ στο Πλαίσιο του ΧΜ ΕΟΧ 2009-14/GR-03